Omgaan met

  >  Omgaan met

Algemeen

Bij MP Atelier wordt er op een: sensitieve & responsieve manier met kinderen omgegaan, zodat zij zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen en daarmee; 

  • Respect wordt getoond
  • Grenzen worden gesteld
  • Structuur wordt geboden

Verdriet & Troosten

De emoties van kinderen kunnen vaak heel expressief en hevig zijn. Zij kunnen heel erg boos, verdrietig of bang zijn. Bij MP Atelier worden emoties serieus genomen. Het kind krijgt de ruimte om dit te uiten en geeft zelf aan hoe het getroost wil worden. Troosten is een belangrijk middel om geborgenheid en veiligheid te bieden daarbij is non-verbale communicatie essentieel. Indien het kind behoefte heeft om even tot zichzelf te komen is dit mogelijk om in de tuin van MP Atelier uit te razen. Daarna zal achterhaald worden, waar de emoties van het kind vandaan komen. 

Pesten

Pesten is verschrikkelijk! Pestgedrag is schadelijk voor eenieder; voor het slachtoffer en uiteindelijk ook voor de pester(s) zelf. Pesten wordt niet getolereerd bij MP Atelier en zal direct aangepakt worden. Hieronder staat wat het verschil is tussen plagen en ruzie, en wat het plan van aanpak is bij constatering van pestgedrag. Bij MP Atelier is er een Protocol Pesten opgesteld waar ook naar gehandeld wordt.

Onder pesten wordt verstaan; dat een persoon een ander persoon, systematisch verbaal en/of fysiek geweld aandoet. Denk hierbij aan een situatie waarbij stelselmatig vervelende/gemene en kwetsende opmerkingen gemaakt worden. Het kan ook voorkomen dat er ook geschopt en geslagen wordt. Daarnaast kan er sprake zijn van bedreigingen. In dergelijke situaties is het  niet van belang of degene die gepest wordt zich wel of niet kan verdedigen. Dit gedrag is bij MP Atelier ontoelaatbaar. Het onderscheid tussen pesten en plagen is dat, bij plagen er geen slachtoffer en dader is, bovendien wordt de sociale weerstand bij plagen vergroot. Beide partijen zijn (mentaal) even sterk en humor speelt een grote rol bij plagen. Het contrast bij pesten, plagen en ruzie is, dat bij ruzie het gaat over een bepaald onderwerp waar de berokkenen het niet mee eens zijn. Zowel bij plagen als bij ruzie gaat het niet om het beschadigen van een persoon. Ruzie kan uitgepraat worden, hierbij is de Overleg-Methode van Thomas Gordon een goede manier. 

Bij MP Atelier zal er preventief met pesten omgegaan worden. Hiermee wordt bedoeld dat het doel is dat er niet pas actie ondernomen wordt als het leed geleden is. Het onderwerp pesten zal tijdens de het intakegesprek met de ouders en het kind al duidelijk aangekaart worden. Daarbij zal het onderwerp bewust en regelmatig tijdens een groepsgesprek bespreekbaar gemaakt worden.  Het Protocol Pesten kan tijdens zo’n groepsbespreking erbij gepakt worden, zodat de theorie gelezen en doorgenomen kan worden en de meningen en ervaringen van de kinderen aan het licht komen.